Podlediad Addysg Cymru | Education Wales

Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today

Gwefan: Addysg Cymru | Education Wales

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: How Does Your Child’s Education Work During Lockdown?

Lawrlwythwch

If you’re a stressed parent or carer trying to educate children at home during the Covid 19 lockdown - help is at hand. Mike Bubbins talks to teachers – who also have children at home - about distance learning, the role of schools, and why parents needn’t feel pressured to ‘teach’.

Dyddiad Cyhoeddi: Wed, 13 May 2020 08:45:20 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Sut mae addysgu adref yn ystod y pandemig?

Beth yw’r ffordd orau i gefnogi addysg fy mhlentyn nawr fod yr ysgolion ar gau oherwydd salwch Covid 19? Mae Ffion Dafis yn holi athrawon cynradd ac uwchradd, sydd hefyd yn rieni, am ddysgu o bell, rôl ysgolion, a pham nad oes angen i rieni deimlo dan bwysau i 'addysgu’.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 13 May 2020 08:40:15 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: What did you think - and what's next?

In April, the Welsh Government invited the public to feedback on the draft
Curriculum for Wales. What did teachers, governors, parents and young people
think about the reforms? In this podcast, presenter Mike Bubbins explores some of
the findings and discusses the next steps with Vanessa McCarthy, Head of Brynnau
Primary School and Brett Gillett a Year 6 teacher at Crynallt Primary School. They’re
involved in the many workshops being held around the country, working on revising
and refining the curriculum guidance ready for its publication in January 2020.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 13 Nov 2019 12:55:09 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Dweud eu dweud: adborth i’r cwricwlwm drafft i Gymru

Ym mis Ebrill gwahoddwyd y cyhoedd gan Lywodraeth Cymru i roi adborth ar
Gwricwlwm drafft i Gymru. Beth oedd barn athrawon, llywodraethwyr, rhieni a phobl
ifanc am y diwygiadau? Yn y podlediad hwn mae’r cyflwynydd Yvonne Evans yn
dadansoddi rhai o'r canfyddiadau ac yn trafod y camau nesaf gyda Gareth Evans o
Ysgol y Creuddyn a Nia Williams, Ysgol y Preseli, dau athro sy'n cymryd rhan yn y
nifer o weithdai sy'n cael eu cynnal ledled y wlad, er mwyn adolygu a mireinio'r
canllawiau cwricwlwm yn barod i'w cyhoeddi fis Ionawr 2020 .

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Wed, 13 Nov 2019 12:50:14 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pan wnaeth y penaethiaid gyfarfod â’r Gweinidog

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, wedi bod ar daith drwy Gymru yn sgwrsio gyda’r holl broffesiwn am y newidiadau mawr sydd ar y gweill. Yn y podlediad hwn mae dau bennaeth- un ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd , sydd heb fod yn ymwneud â datblygu’r cwricwlwm, yn cael cyfle i holi’r Gweinidog.
Mae’r broses o geisio barn yn mynd ymlan tan fis Gorffennaf. Os ydych chi am roi adborth, ewch i hwb.llyw.cymru a chliciwch ar Cwricwlwm i Gymru 2022.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 01 Jul 2019 10:12:01 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Professional Learning – The New Approach for Practitioners in Wales

What skills do teachers need to prepare for the new curriculum? How will the new professional learning approach help? Mike Bubbins goes to St Julian’s Primary School in Newport to talk to practitioners about their professional learning journey.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 31 Mar 2019 21:15:10 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Dysgu proffesiynol- y dull cenedlaethol newydd i ymarferwyr yng Nghymru

Oes angen i ymarferwyr ddysgu sgiliau arbennig ar gyfer addysgu’r cwricwlwm newydd? A fydd y dull newydd ar gyfer dysgu proffesiynol yn helpu? Aeth Yvonne Evans i Ysgol y Preseli yn Sir Benfro i siarad â thair athrawes am eu profiadau nhw.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 31 Mar 2019 21:10:05 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Beth yw ysgolion sy’n dysgu?

Mae'r cynllun Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu yn fodd i helpu ysgolion i wella’r ffordd y maen nhw’n addysgu a dysgu. Aeth Yvonne Evans i gwrdd â Lliwen Jones, prifathrawes Ysgol Tregarth i glywed sut y mae’n defnyddio’r elfen bwysig hon o ymagwedd genedlaethol newydd Cymru tuag at ddysgu proffesiynol yn ei hysgol hi.
This podcast is all about the Schools as Learning Organisations model which is an important element of Wales' new approach to professional learning.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 06 Dec 2018 11:45:12 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Exploring Schools as Learning Organisations

The Schools as Learning Organisations model helps schools explore new ways to improve teaching and learning. Mike Bubbins speaks to Jenny Scott, Headteacher at Ninian Park Primary in Cardiff about how she’s used this important element of Wales’ new national approach to professional learning.

Dyddiad cyhoeddi: Thu, 06 Dec 2018 11:45:12 +0000

Tudalen Y Podlediad