Podlediad Pigion: Highlights for Welsh Learners

Y darnau gorau o raglenni BBC Radio Cymru gyda chyflwyniadau clir a syml fydd o gymorth i chi wella'ch iaith. BBC Radio Cymru highlights for Welsh learners.

Gwefan: Pigion: Highlights for Welsh Learners

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: Pigion y Dysgwyr 25ain Medi 2020

Lawrlwythwch

Dyfed Thomas, Sioned Mills, Bethan Mair a sut all gragen cranc ein gwarchod rhag covid-19

Dyddiad Cyhoeddi: Fri, 25 Sep 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: Pigion y Dysgwyr 18fed Medi 2020

Y peilot Robin Aled, Wiliam Lamb, Shelley Rees a gêm enfawr clwb pêl-droed Bangor 1962

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 18 Sep 2020 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Pigion y Dysgwyr 11eg o Fedi 2020

TRYSTAN AC EMMA – TX: 31.8.20 – CYFUNIADAU RHYFEDD O FWYDYDD Bwyd oedd yn cael sylw Emma Walford a Trystan Ellis-Morris wythnos diwetha ac yn y clip yma cawn glywed am rai o’r cyfuniadau rhyfedd o fwydydd mae rhai pobol yn eu mwynhau… Cyfuniadau rhyfedd Strange combinations Sylw Attention Mae’n debyg Apparently Anarferol Unusual Fatha Fel (yr un fath â) GARI WYN – TX: 31.8.20 – SGWRS AM DECHNOLEG ARIAN Cwstad a grefi – ych a fi! Yn rhaglen gyntaf ei gyfres newydd sy’n rhoi sylw i bob math o fusnesau, cafodd Gari Wyn sgwrs gyda Euros Evans, sydd yn hoff iawn o Bitcoins. Roedd Gari eisau gwybod pam bod Euros mor hoff o’r arian newydd... Hwyrach (ŵrach) Efallai Ysgubol Sweeping Aur Gold Sylweddoli To realise Pres Arian Ffydd Faith Mudiad A movement Anhygoel Incredible Cofnod arian Financial record Maes cymleth A complicated field RHAGLEN ALED HUGHES – TX: 1.9.20 – TRAFOD CADW GWENYN EFO GRUFF REES Tybed ydy Euros yn iawn a byddwn ni gyd yn defnyddio Bitcoins yn y dyfodol? Dyn ni wedi cael sawl stori am gadw gwenyn ar y podlediad yn ddiweddar ond ar raglen Aled Hughes clywon ni bod carchar yn Lloegr wedi dechrau cadw gwenyn. Ydy hyn yn medru bod o help i’r rhai sydd yn y carchar? Dyna ofynodd Aled i Gruffydd Rees ... Gwenyn Bees Carchar Prison Ail-ddysgu To re-educate Heol (hewl) Road Rhwydd Hawdd Cwyr Wax Mas Allan Cwch (gwenyn) Bee hive Paill Pollen CLIP Y SIOE FRECWAST - ADAM YN YR ARDD - TX 01.09/20 Gruffydd Rees yn fan’na yn esbonio sut basai cadw gwenyn yn gallu helpu’r rhai sy yn y carchar. Bob mis ar Sioe Frecwast Radio Cymru 2 mae’r garddwr o Gorslas yn Sir Gaerfyrddin, Adam Jones, yn rhoi cyngor i Daf a Caryl. Tatws a thomatos oedd yn mynd a’i sylw yn y clip nesa. Dechreuodd Adam drwy edrych yn ôl ar dywydd mis Awst a sut mae hynny wedi effeithio ar yr ardd…. Rhoi cyngor to give advice Rhyfeddol Strange Diogelu To secure Cidnabêns Kidney beans Ffyn Sticks Cynaeafu To harvest Plicio To pluck Medi ffrwyth dy lafur Reaping the fruits of your labour Ffa dringo Runner beans Caledu To harden Prennaidd Wooden Plannu To plant RHAGLEN GERAINT LLOYD - CLIP O SGWRS TELERI BOWEN – AR Y MAP CYNWYL ELFED - TX: 1.9.20 Adam Jones oedd hwnna‘n rhoi cyngor i Daf a Caryl am beth i’w wneud gyda’u tomatos a’u tatws. Pa mor dda dach chi’n nabod eich milltir sgwâr? Wel pob nos Fawrth, mae Geraint Lloyd yn dod i nabod pentref neu dref wahanol yng Nghymru. Yn y clip nesa Cynwyl Elfed oedd yn cael sylw, ac un sydd yn nabod y lle yn dda ydy Teleri Bowen… Milltir sgwâr Square mile Gwledig Rural Y priffordd The highway Lan I fyny Tad-cu Taid Teuluol Familial Diflannu To disappear Sefydlu To establish Y chweched ganrif The sixth century

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 11 Sep 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Pigion y Dysgwyr 28ain Awst 2020

Marc Roberts, Huw Owen o Cyw, Cetra Coverdale Pearson, Osian Dwyfor

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 28 Aug 2020 17:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Pigion y Dysgwyr Awst 13eg 2020

Doedd dim Eisteddfod Genedlaethol eleni ond mi fyddwn ni’n edrych yn ôl ar Ŵyl AmGen Radio Cymru ar Pigion yr wythnos yma Mae hi’n draddodiad i gael cywydd croeso i groesawu’r Eisteddfod i’r ardal bob blwyddyn. Wrth gwrs mae pethau’n wahanol eleni ond ysgrifennodd y bardd Ceri Wyn Jones gywydd croeso i’r Eisteddfodd AmGen a dyma hi i chi… Amgen Alternative Bardd Poet Cywydd Croeso A poem to welcome the Eisteddfod Cerdd Poem Sbort Fun Adeg anghyffredin Unusual period Er nad oedd yr Eisteddfod yn debyg i’r un dyn ni wedi arfer â hi , mae’r dysgwyr yn dal i gael lle pwysig iawn yn yr Eisteddfod AmGen. Dros y penwythnos cyhoeddodd Hywel Gwynfryn a Rhiannon Lewis enillydd Tlws Dysgwr y Flwyddyn a dyma i chi Dona Lewis o’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn darllen y feiriniadaeth ar ran y tri beirniad… Cyhoeddi To announce Beirniadaeth Adjudication Ein hysbrydoli Inspiring us Rownd derfynol Final Eu hymdrechion Their efforts Wedi dod i’r brig To have won Cyfweliad Interview Mam-gu Nain Prin oedd y cyfle The opportunity was rare Cyfleoedd Opportunities Er mwyn ennill cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn roedd yn rhaid i’r 5 oedd ar y rhestr fer gynnal sgwrs radio gyda Shan Cothi, a dyma flas i chi ar sgwrs Jazz gyda Shan Rhestr fer Short list Yn falch Proud Teimlo’n euog Feeling guilty Cymdeithasu To socialise Cyfrwng Saesneg English medium Safonau Standards Cwympo To fall Cyd-lynydd Co-ordinator Yn gyfrifol am Responsible for Datblygiadau pwnc Subject developments Y dwlu ar To dote on Mae’r gantores Gwawr Edwards wedi ennill 2 o brif wobrau canu’r Eisteddfod Genedlaethol yn y gorffennol a dyma hi’n sôn am sut oedd hynny wedi helpu ei gyrfa fel cantores broffesiynol Ysgoloriaeth Scholarship Cystadleuaeth Competition Ta beth Anyway Cynhyrfu To stir Llawn cystal siawns As good a chance as any Ar fin mynd About to go Braint o’r mwya The greatest honour Pluen yn fy nghap A feather in my cap Ymfalchïo To take pride in Gofynodd Shan Cothi i Stifyn Parri wobrwyo 3 pherson sy’n haeddu tlws eisteddfodol arbennig iawn – Tlws Steddfod Stifyn – a dyma pwy benderfynodd Stifyn oedd yn dod i’r brig… Tlws Trophy Beiriniadu To adjudicate (fy) ngên yn syrthio My jaw dropping Crio Llefain Yn ddiweddarach Later Llorio To floor Creu cerddoriaeth Creating music Beichio crio Crying my eyes out Toda Ogunbanwo oedd yn rhoi araith Llywydd y Dydd Eisteddfod AmGen ddydd Gwener. Symudodd Toda Ogunbanwo, sy’n ugain oed, i Benygroes yng Ngwynedd o Harlow yn Essex pan oedd yn 7 mlwydd oed. Ym mis Mehefin eleni paentiodd rhywun swastica ar ddrws garej y teulu ym Mhenygroes. Roedd hyn yn sioc i lawer o bobl gan ei fod wedi digwydd mewn pentre bach Cymraeg ei iaith. Ond fel mae Toda yn dweud yn ei araith fel Llywydd, mae hiliaeth i’w chael ym mhobman Araith Llywydd y Dydd The President of the Day’s address Coelio Credu Datrysiad Resolution Canran fawr A large percentage Esgusodi ei hun Excusing himself Caethweision Slaves Nad ydy hiliaeth yn bodoli That racism doesn’t exist Casineb Hate Diwylliannau Cultures Lleiafrif Minority Mae’r actor Rhys Ifans wedi treulio‘r cyfnod clo yn Llundain, a dyma fe’n rhoi syniad i ni o sut brofiad oedd bod dan glo yn y ddinas fawr dros y misoedd diwetha… Dan glo Locked down Profiad Experience Dilys Valid Yn benodol Specifically Wneith o atseinio It will resonate Wnaeth o (fy) nharo It struck me Roedd y gwynt yn fy nghyffwrdd i The wind was touching me Anwes A caress Wel, dych chi wedi cael blas ar Ŵyl AmGen Rdio Cymru yn fan’na ond cofiwch bod POPETH o’r Ŵyl i’w glywed ar BBC SOUNDS felly gallwch chi fynd yn ôl i wrando ar unrhyw beth, unrhyw bryd.

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 14 Aug 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Pigion y Dysgwyr Awst 7fed 2020

Cofio Does dim llawer ohonon ni am fynd ar daith dramor eleni nac oes? Teithiau Tramor oedd pwnc Cofio wythnos diwetha a dyma glip o Emyr Wyn, Huw Ceredig, Dewi Pws, Ifan Gruffydd a John Pierce Jones yn chwarae’r rownd Beth yn y Byd ar y rhaglen Pwlffacan yn 2001. Bwriad y rownd oedd gweld pwy oedd y gorau am nabod ieithoedd tramor gan ddechrau gyda’r geiriau ‘estoy embarazada’ Hyddysg Learned Gwybodus Knowledgeable Bryn Terfel a Malcom Allen Ryn ni’n nabod Bryn Terfel fel un o leisiau enwoca Cymru – ond mae e hefyd yn ffan mawr o bêl-droed a fe oedd gwestai y cyn-bêldroediwr Malcolm Allen ar y Coridor Ansicrwydd. Dyma Bryn yn sôn am yr adegau pan wnaeth e gwrdd â’i arwyr o fyd opera a’r byd ffilmiau…. Alla i fentro dweud I can say without doubt Yn rhan annatod An integral part Y tymheredd The temperature Wedi torri tir Has broken the ground Ein cenhedlaeth ni Our generation Cerddor Musician Manon Steffan Ross Rhywun arall sy’n ffan o bêl-droed ydy’r awdures Manon Steffan Ross – ac mae ei chariad at glwb Lerpwl i’w weld yn glir – ar ran o’i chorff! Noson mor hwyliog Such a fun evening Difaru To regret Ystyried To consider Uwchgynghrair Premier League Ymddiheuriadau Apologies Newid trywydd yn gyfangwbl Change tack completely Diwylliedig Cultured Gwenllian Jones a Daniel Glyn Roedd Gwenllian Jones yn arfer cyflwyno rhaglenni plant ar S4C ond erbyn hyn mae hi’n byw yn Awstralia. Hi oedd gwestai Dan Glyn fore Sadwrn ac roedd rhaid iddi hi ateb Cwestiynau Diog Daniel… Cyflwyno To present Cwestiynau Diog Lazy Questions I’r carn Rock solid Cymeriad cryf A strong character Y pegwn arall The other extreme Dangos fy hun Showing off Eisiau sylw Wanting attention Llwyfan Stage Allwedd Goriad Dihirod Scoundrels Cofio Gari Williams Mae Gari Wiliams yn cael ei ystyried yn un o’r diddanwyr mwya doniol yn hanes Cymru. Buodd Gari farw 30 mlynedd yn ôl a dyma i chi glip o’i ffrind agos, yr actor John Ogwen, yn cofio amdano fe ar Dros Ginio gyda Gwenllian Grigg… Un o’r diddanwyr mwya doniol One of the funniest entertainers Yn fy nyblau Laughing my head off Heb iddo yngan gair Without him saying a word Cysylltiad arbennig A special connection Y rhan fwya Most Yn fyw Live Galwad Cynnar Mae’r cyfnod clo wedi bod yn adeg o addasu i lawer iawn ohonon ni ac ar Galwad Cynnar clywon ni sut mae peiriannydd o Lanberis wedi addasu ei gwmni er mwyn helpu meddygon a’r cyhoedd i fod yn fwy diogel rhag Covid 19. Gwaith cwmni Gethin fel arfer ydy cynhyrchu offer dringo, sut symudodd e o hynny i gynhyrchu offer meddygol? Dyma fe’n esbonio wrth Gerallt Pennant... Addasu Adapting Peiriannydd Engineer Cynhyrchu ffer meddygol Manufacturing medical equipment Argo! Goodness! Dylunio To design Yn arbenigo Specialise Tystysgrif Certificate Bellach By now Y galwad The demand

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 07 Aug 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Pigion y Dysgwyr Gorffennaf 31ain 2020

Aled Hughes a hanes Sabrina Vergee Efallai eich bod wedi clywed am rai sy wedi dringo 14 copa ucha Eryri, sy’n ddipyn o gamp. Ond mae Sabrina Verjee o Cumbria wedi rhedeg ‘Y Wrainwrights’ yn Ardal y Llynnoedd - 214 copa, ie 214, a hynny mewn 6 diwrnod, 17 awr a 51 munud. Hi ydy’r ferch gynta i wneud hyn ac un sy’n ei hadnabod yn dda ydy Jane Harries, golygydd Cylchgrawn Adventure She, a chafodd Aled Hughes dipyn o hanes Sabrina ganddi ar ei raglen... Copa Summit Camp Achievement Edmygu To admire Parchu To respect Yn ddi-stop Without stopping Anhygoel Incredible Menyw Dynes Bwriadu To intend Mor glou So quickly Aruthrol Tremendously Chwyddodd e lan It swelled up Dychmygu To imagine Dyrchafiad Leed United Mae ffans Leeds United yn meddwl bod y tîm hwnnw wedi creu dipyn o gamp, drwy ennill dyrchafiad i Uwchgynghrair Lloegr ar ôl iddyn nhw ddisgyn o’r Uwchgynghrair 16 o flynyddoedd yn ôl. Buodd Dylan Jones a rhai o ffans eraill Leeds yn dathlu ar Ar y Marc... Dyrchafiad Promotion Uwchgynghrair Premier League Y chwiban ola The final whistle Cefnogwyr Fans Blynyddoedd maith Many years Yn haeddianol Deservedly Y ffyddloniaid The faithful Ysbrydoliaeth Inspiration Dadansoddwr Analyst Gwyddbwyll Chess Chwa o awyr iach A breath of fresh air Cofio: Swyddi Swyddi cofiadwy oedd yn cael sylw ar Cofio wythnos diwetha wrth i rai o’r gwrandawyr rannu hanes rhai o’r swyddi oedd gyda nhw yn y gorffennol… Cofiadwy Memorable Profiadau Experiences Taro tant To strike a chord Pigo Collecting Yr henoed The elderly Llnau Glanhau Twrcwns Turkeys Lleta Widest Godro to ‘milk’ Ceiliogod Stags Andros o lot o hwyl Loads of fun Marc Roberts a Daniel Glyn Cigydd oedd swydd tad Marc Roberts o’r band Catatonia. Oedd Marc wedi ystyried bod yn gigydd o gwbl pan oedd o’n blentyn? Dyna un o gwestiynau Daniel Glyn iddo fe fore Sadwrn... Ystyried To consider Cerddor Musician Yn hŷn Yn henach Gwaed Blood Ddim gymaint Not as much I ryw raddau To some extent Gethin Jones Tybed ai chef oedd y cyflwynydd teledu Gethin Jones eisiau bod pan oedd yn blentyn? Wel mae’n cael cyfle i ddangos ei ddoniau coginio ar hyn o bryd gan ei fod yn cystadlu yn y rhaglen Celebrity Masterchef. Mae Gethin yn Ffrainc ar hyn o bryd ond ymunodd e â Caryl a Daf i sôn am ei brofiadau ar y rhaglen, a dechreuodd wrth sôn am y seleb dall oedd yn cystadlu yn y sioe ac roedd yn ysbrydoliaeth i Gethin. Cyflwynydd Presenter Doniau Skills Dall Blind Ysbrydoliaeth Inspiration Darllediad A broadcast Cyllyll Knives Winwnsyn Nionyn Gwendidau Weaknesses Angharad Tomos a Dewi Llwyd Yr awdures Angharad Tomos oedd gwestai penblwydd Dewi Llwyd fore Sul a dyma hi’n sôn dipyn am yr her o gael plant i ddarllen rhagor o lyfrau yn oes y cyfrifiaduron... Rownd cyn-derfynol Semi final Yr her The challenge Yn oes In the age of Chwyldro Revolution Yn gymharol brin Comparatively rare Diddanu To entertain Brwydr Battle Ymddiddori To take an interest in Pa bynnag gyfrwng Whichever media Perthnasol Relevant

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 31 Jul 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Pigion y Dysgwyr Gorffennaf 24ain 2020

Beti George ac Aled Roberts Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts, oedd gwestai Beti George wythnos diwetha'. Cafodd Aled ei fagu yn Rhosllannerchrugog, oedd yn bentref Cymraeg ei iaith ger Wrecsam. Mae gan bobl Rhos acen arbennig iawn ond fel ddwedodd Aled wrth Beti, doedd hynny ddim yn fantais bob tro... Mantais advantage Ar eich tyfiant growing up Swydd allweddol a key job Diogelu to protect Hwyrach maybe Pwysau pressure Profiad experience Ifan Evans a Sara Gibson Daeth y newyddiadurwraig Sara Gibson i ymuno ag Ifan Evans ddydd Mercher i sôn am rai o straeon mwya poblogaidd Cymru Fyw, ond yn y clip nesa mae hi’n rhoi hanes her ffotograffiaeth arbennig iawn.. Her challenge Y cyfnod clo lockdown Sefydlu to establish Sathru to trample Cywrain skillful Cofnod a record Bord bwrdd Pwerus iawn very powerful Byw Heb Blastig Mae defnyddio llai o blastig yn cael ei gyfri’n un o’r heriau pwysica o ran achub y blaned. Ydych chi wedi lleihau eich defnydd o blastig yn y blynyddoedd diwetha? Ffion Francis oedd un o westeion Shan Cothi ddydd Mawrth, a buodd hi’n rhoi cyngor am y pethau bychain gallwn ni i gyd eu gwneud i wella’r sefyllfa.. Achub y blaned saving the planet Lleihau reduce Cyngor advice Ail-lenwi to refill Osgoi to avoid Tatws Rhost Perffaith Mae Dafydd a Caryl yn cyflwyno’r Sioe Frecwast ar Radio Cymru 2 – ac mae’n rhaid i’r ddau godi gynnar , felly dydy hi ddim yn syndod eu bod yn licio siarad am fwyd! Yr wythnos yma, roedd Caryl eisiau rhannu tips coginio gyda Daf - a dyma’r ffordd orau o goginio tatws rhost mae’n debyg! Saim y cig the meat’s rendered fat Twymo to heat Ymddangos to appear Gwefannau cymdeithasol social media Mêl honey Cwmni Tanya Whitebits Sioned Owen ydy’r enw – a’r brens – y tu ôl i’r cwmni lliw haul ffug llwyddiannus Tanya Whitebits. Jennifer Jones gafodd hanes y cwmni a’r entrepeneur o Drefor yng Ngwynedd ar Dros Ginio yr wythnos hon.. Ffug fake Y peryglon the dangers Heneiddio ‘r croen ageing the skin Efeilliaid twins Ariannu to finance Cymwysterau qualifications Mynychu to attend Cynnyrch product Symudol mobile Drewllyd smelly Datblygu to develop Lisa Gwilym a Shan Cothi Gan fod Huw Stephens ar ei wyliau, Lisa Gwilym oedd yn cyflwyno Sioe Frecwast Radio Cymru 2 fore Gwener. Shan Cothi oedd ei gwestai a phenderfynodd Lisa ofyn ychydig o gwestiynau Cocadwdl-do iddi!.... Ydw glei of course I have Nefoedd wen Oh heavens! Yn gyfarwydd â familiar with Amrywio to vary Bant â ti away you go Yn glou quickly Fel y cythraul like the devil Delwedd image Sa i’n.. dw i ddim yn..

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 24 Jul 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: Podlediad Pigion y Dysgwyr Gorffennaf 17eg 2020

RHYS GWYNFOR Y canwr Rhys Gwynfor oedd yn cadw cwmni i Shelley a Rhydian ar y Sioe Sadwrn. Cawn glywed ychydig o hanes teulu Rhys i ddechrau cyn iddo fe rannu’r gyfrinach am sut i ennill cystadleuaeth Cân i Gymru, fel gwnaeth e gyda’r band Jessop a’r Sgweiri.... Cyfrinach Secret Cystadleuaeth Competition Cynllun Plan Pentre genedigol Native village Del Pert Mwy neu lai More or less Namyn With the exception of Ar lwyfan On stage Twyllo To cheat HENO AUR AC ANGHARAD MAIR Mae cyfres newydd yn edrych yn ôl ar raglen Heno yn y 90au wedi dechrau ar S4C – Heno Aur. Angharad Mair fuodd yn sôn am y gwaith o gasglu clipiau o’r archif ar gyfer y gyfres gyda Lisa Gwilym fore Sul. Cyfres Series Casglu Gathering Digideiddo Digitising Ymwybodol Aware Gwerth chweil Worthwhile Gwahanol agweddau Different aspects Amlwg Obvious Cyfweliadau Interviews Dadansoddi breuddwydion Analysing Diniwed Innocent PENBWLYDD HAPUS CARYL LEWIS Yr awdures Caryl Lewis oedd gwestai penblwydd Dewi Llwyd yr wythnos yma, ac dyma hi’n sôn sut mae ei phlant yn ei helpu hi i ysgrifennu nofelau…. I’r perwyl hwnnw For that purpose Annibynnol Independent Cyn i chi gyhoeddi Before you publish Eu barn nhw Their opinion Tu hwnt Extremely Beirniadol Critical Llym Harsh Doniol Funny Addasu To adapt Eu hawydd nhw Their appetite Ysbrydoliaeth Inspiration HEDDLU GOGLEDD CYMRU Mae yna gyfres newydd ar Radio Cymru sy'n dilyn rhai o blismyn y gogledd wrth eu gwaith bob dydd. Dyma flas ar Heddlu Gogledd Cymru gyda hanes un o’r plismyn yn delio gyda pherchennog ci oedd wedi lladd dafad. Digwyddiad Incident Dianc To escape Tennyn A lead Bellach By now Ymgartrefu To settle Hyderus Confident Y pellter The distance Wal gerrig Stone wall Dinistro To destroy Bwriadu To intend BRECWAST LISA ANGHARAD Mae Llio Angharad yn blogio am fwyd a hi oedd yn cadw cwmni i Lisa Angharad ar y Sioe Frecwast fore Sadwrn. Ac wrth gwrs – roedd y ddwy eisiau siarad am frecwast! Dyfeisgar Innovative Creadigol Creative Anhygoel Incredible Ansicr Uncertain Cefnogi To support Sicrhau To ensure ALLAN WILLIAMS A GERAINT LLOYD Nos Fawrth buodd Geraint Lloyd yn sgwrsio gyda Allan Williams o Flaencwrt yng Ngheredigion sydd yn dathlu hanner can mlynedd fel barbwr eleni. Buon nhw’n sôn am sut mae byd y barbwr wedi newid dros y blynyddoedd a daeth Geraint o hyd i gysylltiad teuluol gyda’r barbwr yn ystod y sgwrs. Cysylltiad teuluol Family connection Amrywio Varying Pryd hynny At that time Trwm ei glyw Hard of hearing Cerwch! Get away! ( meaning you don’t say) Y Parchedig The Reverand

Dyddiad cyhoeddi: Fri, 17 Jul 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad