Podlediad Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Ear to the Ground’ is a brand-new podcast, the first of its kind to be available in both Welsh and English, that will share technical information, advice, support and inspiration to the farming community in Wales. Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Gwefan: Ear to the Ground / Clust i'r Ddaear

Tanysgrifio

Pod diweddaraf: #26 - Yn gryfach gyda'n gilydd - Cymdogion yn symud o'r confensiynol i sefydlu menter laeth ar y cyd

Lawrlwythwch

Yn y bennod hon rydym yn cyfarfod â dau ffermwr blaengar, Emyr Owen a Gwydion Jones, sydd wedi penderfynu ymuno a sefydlu buches sy’n lloeua yn ystod y gwanwyn ar y bryniau uwchben Llanrwst.

Dyddiad Cyhoeddi: Sun, 20 Sep 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad

Teitl: #26 - Stronger together- Neighbouring farms move from the conventional to set up a dairy joint venture

In this episode we meet two progressive farmers, Emyr Owen and Gwydion Jones, who have decided to join forces and set up a spring calving dairy herd on the hills above Llanrwst.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 20 Sep 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #25 - Rheoli’r Gaeaf i Lwyddo’n y Gwanwyn

Mae cynllunio'ch pori gaeaf yn allweddol i wneud y mwyaf o’ch glaswellt yn y gwanwyn. Yn y bennod hon, mae Rhys Williams o gwmni Precision Grazing Ltd yn siarad am y broses o greu cyllideb porthiant gaeaf ac yn egluro'r opsiynau ar gyfer llenwi unrhyw fylchau porthiant dros y misoedd nesaf.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 06 Sep 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #25 – Managing Winter to Maximise Spring

Planning your winter grazing is key to maximising your spring grass. In this episode, Rhys Williams of Precision Grazing Ltd talks through the process of creating a winter feed budget and explains the options for filling any feed gaps over the next few months.

Lawrlwythwch

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 06 Sep 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #24 - Marketing Welsh Meat with Food and Drink expert Mark Mc C

An unprompted interview with food and drink marketing expert Mark Mc C to discuss how we market our Welsh produce and how the food and drink industry in London see's the Welsh brand.   

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 24 Aug 2020 18:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #23 – Manteision plannu coed ar eich tir

Ydych chi wedi ystyried plannu coed ar eich fferm? Ydych chi'n ymwybodol o'r holl fuddion a'r potensial incwm? Yn y bennod hon, mae Geraint Jones, Swyddog Technegol Coedwigaeth Cyswllt Ffermio yn egluro'r opsiynau ac yn trafod am yr egwyddor holl bwysig o gael y goeden iawn yn y lleoliad iawn am y rheswm iawn.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 27 Jul 2020 11:57:17 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #23 – The advantages of planting trees on your land

Have you considered planting trees on your farm? Are you aware of the multiple benefits and income potential? In this episode, Geraint Jones, Forestry Technical Officer for Farming Connect, explains the options and talks through the all important principle of having the right tree in the right location for the right reason.

Dyddiad cyhoeddi: Mon, 27 Jul 2020 11:57:01 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #22 – Diversifying into holiday accommodation – the story of Plas Gwyn farmhouse

Despite the challenges the tourism industry has faced in recent months due to the Covid-19 pandemic, there has been a renewed interest in diversifying into holiday accommodation. With more people considering holidays within the UK, could this be an opportunity for farming businesses?

In this episode, we hear the story of one our co-presenters, Jim Ellis, who’s family has combined farming with tourism for many years and Jim has recently completed a major renovation project of Plas Gwyn farmhouse. Tune in to hear more about his experiences and how Jim has put his skills in social media marketing to good use.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 Jul 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad


Teitl: #22 – Arallgyfeirio i fythynnod gwyliau – hanes Ffermdy Plas Gwyn

Er gwaethaf yr heriau y mae'r diwydiant twristiaeth wedi'u hwynebu yn ystod y misoedd diwethaf y sgil pandemig Covid-19, bu diddordeb o'r newydd mewn arallgyfeirio i fythynnod gwyliau. Gyda mwy o bobl yn ystyried aros yn y DU ar gyfer eu gwyliau, a allai hyn fod yn gyfle i fusnesau ffermio?

Yn y bennod hon, rydym yn clywed stori un o’n cyd-gyflwynwyr, Jim Ellis. Mae ei deulu wedi cyfuno ffermio â thwristiaeth ers blynyddoedd lawer ac yn ddiweddar mae Jim wedi cwblhau prosiect adnewyddu mawr ar ffermdy Plas Gwyn. Tiwniwch fewn i glywed mwy am ei brofiadau a sut mae Jim wedi defnyddio'i sgiliau mewn marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol i ddefnydd da.

Dyddiad cyhoeddi: Sun, 12 Jul 2020 16:00:00 +0000

Tudalen Y Podlediad